Forskningsresultat​

Forskningsresultat

Nedan beskrivs resultaten på SiderAL® Forte (sukrosomialt järn) från prekliniska och kliniska studier med avseende på upptagsmekanism, biotillgänglighet och säkerhet.

Effektivt upptag i tarmen

Studier på humana Caco-2-celler där upptaget av järnsulfat jämförts med upptaget av sukrosomialt järn har visat att sukrosomialt järn absorberas tre gånger så effektivt som motsvarande mängd järnsulfat.6,8  

SiderAL® Forte skyddar tarmen från järnets ogynnsamma effekt

Besvär från järntabletter av järnsulfat beror på att biotillgängligheten är låg (5-20 %), varför det mesta av järnet förblir i tarmen som överskottsjärn (se figur nedan). 1,2,3,4 Då järn har en kraftig prooxidativ effekt, bildas i kontakt med syret i tarmen fria radikaler som kan irritera tarmen.2 Överskottsjärnet kan vidare utnyttjas av potentiellt sjukdomsalstrande bakterier som kan växa till på bekostnad av mer välgörande bakterier som Laktobaciller.4 Med SiderAL® Fortes kan ovanstående effekter minimeras. Höljet som omger järnet är resistent mot magsyran och bryts inte ned förrän efter det har absorberats av tarmen. Det bidrar till att tarmen inte kommer i kontakt med det retande järnet varför SiderAL® Forte är ett skonsammare alternativ för tarmen i jämförelse med vanligt järnsulfat.1,6           Det effektiva upptaget som höljet bidrar med gör att majoriteten av järnet i kapseln absorberas vilket minimerar mängden överskottsjärn i tarmen som kan utnyttjas av patogena tarmbakterier.

Förekomst av biverkningar

I SiderAL® Forte ligger järnet omslutet i ett hölje av solroslecitin varför kontakten mellan järnet och tarmslemhinnan minimeras. Höljet gör upptagsmekanismen i tarmen blir effektiv vilket minimerar mängden överskottsjärn i tarmen. Stora mängder överskottsjärn kan bidra till tillväxt av patogena bakterier i bakteriefloran. Utöver höljet bidrar den förhållandevis låga dosen järn till ett järntillskott med en låg grad av magbesvär.   I en studie inkluderande 99 individer som fick sukrosomialt järn under 3 månader (30 mg/dag) registrerades följande biverkningar:11  
Typ av biverkning                             Andel av individerna (%) 
Förstoppning                                            4,5 
Diarré                                                                      4,5
Illamående                                               3
Huvudvärk                                               3 

Uppbyggnad av sukrosomialt järn

Sukrosomialt järn innehåller 30 mg järnpyrofosfat (3-värtjärn) och 70 mg C-vitamin. Järnet ligger inbäddat i ett hölje som består av en matrix sammansatt av sackarosestrar av fettsyror (E 473), lecitin (utvunnet ur solrosolja), glykossirap och kalciumfosfat. Höljet är resistent mot magsyran och bryts ned först efter att höljet absorberats av tarmen. Därmed minimeras direktkontakten mellan tarmslemhinnan och det retande järnet som genom att bilda ohälsosamma fria radikaler kan irritera tarmen. Höljet bidrar vidare till en effektiv absorptionsmekanism som minimerar mängden överskottsjärn i tarmenÖverskottsjärn i tarmen har i studier visat sig ha en negativ inverkan på tarmfloran.2,4

Upptagsmekanism

SiderAL® Forte kan absorberas både via tarmens epitelceller och lymfsystemets så kallade M-celler (som är en typ av epitelcell). Järnet med sitt hölje absorberas dels via en hepcidinberoende upptagsmekanism och dels via en hepcidinoberoende upptagsmekanism. Genom endocytos absorberas fetthöljet i sin helhet av epitelcellen varpå fetthöljet sedan bryts ned i en endosom inuti cellen. Det frisatta järnet kan sedan bindas till ferritin (lagringsproteinet för järn) i epitelcellen.    SiderAL® Forte kan även absorberas genom transcytos via tarmens M-celler. M-celler är en typ av epitelcell som är specialiserad på endocytos och transcytos av mikro- och makropartiklar och som finns där mag-tarmkanalen kantas av Peyerska plack (ansamlingar av lymfoid vävnad). Fetthöljet tas sedan upp av makrofager, som utgör kroppens järndepåer, på den basolaterala sidan av cellen. Partikeln transporteras sedan med lymfsystemet till levern där järnet binds till ferritin efter att höljet brutits ned.3,14    Upptaget av SiderAL® Forte är till viss del oberoende av hepcidin.   SiderAL® Fortes absorptionsmekanism skiljer sig från den av järnsulfat. Fabiano et al. visade nyligen i en studie att SiderAL® Forte absorberas av tarmceller (in vitro och ex vivo) trots att det transportprotein, DMT-1, som medierar upptaget av tvåvärt järn (ex järnsulfat), blockerades.   C-vitaminet är tillsatt för att öka upptaget av järn från den övriga kosten men har ingen betydelse för upptaget av järnet i Sideral Forte.  Nedan illustreras de olika sätt som SiderAL® Forte absorberas på.

Var i mag- tarmkanalen absorberas SiderAL®Forte?   Sideral Forte absorberas i huvudsak via tarmens lymfsystem som finns längs med stora delar av magtarmkanalen. Upptagsytanvarifrån Sideral Forte absorberas blir således stor.  

SiderAL® Forte innehåller trevärt järn 

SiderAL® Forte innehåller trevärt järn som har en mindre benägenhet att bilda fria radikaler i tarmen i järmförelse med tvåvärt järn (järnsulfat eller järnfumarat) som kan irritera tarmslemhinnan. Trevärt järn tas dock upp sämre av tarmen i jämförelse med tvåvärtjärn. För sukrosomialt järn spelar detta dock ingen roll eftersom järnet är täckt med ett hölje. Sukrosomialt järn har därför, tack vare sitt hölje, ett bättre upptag än både tvåvärt och trevärt järn. Samtidigt är det mer skonsamt för tarmen tack vare sitt hölje av solroslecitin.  

Vilka kan ha nytta av SiderAL® Forte som järntillskott? 

Alla som behöver komplettera sin kost med mer järn kan använda sig av SiderAL® Forte inklusive individer som inte tål eller svarar på vanliga järntabletter inklusive individer som genomgått överviktskirurgi (gastric by-pass kirurgi). Det beror på att järnpartiklarna i SiderAL® Forte absorberas längst med hela tarmen och inte främst i övre delen av tunntarmen som vid intag av vanligt järnsulfat.7   Då SiderAL® Forte till viss del absorberas via en upptagsmekanism som är oberoende av hepcidin kan SiderAL® Forte även användas till individer som absorberar järnsulfat dåligt på grund av förhöjda hepcidinnivåer.

SiderAL® Forte är ett kosttillskott 

Den rekommenderade dosen av SiderAL® Forte är 1 kapsel per dag. Dosen bör inte överskridas och SiderAL® Forte bör inte ersätta en balanserad kosthållning.  

Studiedata på SiderAL® Forte

Uppe till höger hittar du studiedata på SiderAL® Forte som innefattar: 
 • Supplementering med SiderAL®Forte efter genomgången överviktskirurgi, gastric by-pass, en fall-kontroll-studie. (Ciudin et al.) 
 • Supplementering med SiderAL® Forte till friska gravida, en randomiserad, kontrollerad studie. (Parisi et al.) 
 • Supplementering med SiderAL® Forte till individer som inte tål vanliga järntabletter av järnsulfat. (Elli et al.) 
 • Utvärdering av SiderAL® Fortes upptagsmekanism samt höljets egenskaper. (Fabiano et al, 1) 
 • Utvärdering av SiderAL® Fortes upptagsmekanism samt farmakokinetik. (Fabiano et al, 2) 
 • Utvärdering av huruvida SiderAL® Forte inducerar ett uttryck av cytokiner och inflammationsmarkörer i jämförelse med järnsulfat på möss. (Asperti et al.)
 1. Melamedet al. Iron supplementation in pregnancy – does the preparation matter? Arch Gynecol Obstet (2007) 276:601–604.  
 2. Z Tolkien et al.FerrousSulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal Side-Effects in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. PloS One, 2014.  
 3. Fabianoet al., Sucrosomial® iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models. Eur J Pharm Sci. 2018 Jan 1;111:425-431.  
 4. Girelliet al. Modern iron replacement therapy: clinical and pathophysiological insights. International Journal of Hematology (2018) 107:16–30.  
 5. L Elli et al.SucrosomialIron Supplementation in Anemic Patients with Celiac Disease Not Tolerating Oral Ferrous Sulfate: A Prospective StudyNutrients 2018, 10, 330.  
 6. Brilliet al. Sucrosomial® Technology Is Able to Promote Ferric Iron Absorption: Pre-Clinical and Clinical Evidences. Blood. Volume 128(22):3618 December 2, 2016.  
 7. Ciudinet al. Response to sucrosomial iron supplementation in patients undergoing bariatric surgery. THE BARI-FER study. Endocrinol Diabetes Nutr. 2018;65(1):17-20. 
 8. Gómez-Ramírezet al. Sucrosomial® Iron: A New Generation Iron for Improving Oral Supplementation. Pharmaceuticals 2018, 11, 97. 
 9. Abattiet al. Safety and efficacy of sucrosomial iron in inflammatory bowel disease patients with iron deficiency anemia. Internal and Emergency Medicine. https ://doi.org/10.1007/s11739-018-1993-9.
 10. Lund et al.Oralferrous sulfate supplements increase the free radical–generating capacity of feces from healthy volunteers. Am J Clin Nutr 1999;69:250–5.
 11. Pisani et al.Effectof oral liposomal iron versus intravenous iron for treatment of iron deficiencyanaemia in CKD patients: a randomized trial. Nephrol Dial Transplant (2014) 0: 1–8. 
 12. Zimmermannet al. The effects of iron fortification on the gut microbiota in African children: a randomized controlled trial in Cote d’Ivoire. Am J Clin Nutr 92:1406–1415.
 13. Kortmanet al. Nutritional iron turned inside out: intestinal stress from a gut microbial perspective. FEMS Microbiol Rev 38 (2014) 1202–123. 
 14. Fabianoet al. Ex Vivo and in Vivo Study of Sucrosomial® Iron Intestinal Absorption and Bioavailability. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 2722. 
 15. Aspertiet al. Sucrosomial® Iron Supplementation in Mice: Effectson Blood Parameters, Hepcidin, and Inflammation. Nutrients 2018, 10, 1349.