Forskningsresultat​

Forskningsresultat

Nedan beskrivs resultaten på SiderAL® Forte (sukrosomialt järn) från studier med avseende på upptagsmekanism, biotillgänglighet och säkerhet.

Effektivt upptag i tarmen

Studier på humana Caco-2-celler där upptaget av järnsulfat jämförts med upptaget av sukrosomialt järn har visat att sukrosomialt järn absorberas tre gånger så effektivt som motsvarande mängd järnsulfat.6,8

 

 

SiderAL® Fortes hölje skyddar tarmen från järnet

SiderAL® Fortes hölje bidrar till SiderAL Fortes skonsamhet. Höljet som omger järnet gör nämligen att det retande järnet inte kommer i kontakt med tarmslemhinnan.1,6  Höljet bidrar vidare till ett effektivt upptag som minimerar mängden överskottsjärn som blir kvar i tarmen. 

Förekomst av biverkningar

I SiderAL® Forte ligger järnet omslutet i ett hölje av solroslecitin varför kontakten mellan järnet och tarmslemhinnan minimeras. Höljet gör att upptagsmekanismen i tarmen blir effektiv vilket minimerar mängden överskottsjärn i tarmen. Utöver höljet bidrar den förhållandevis låga dosen järn till ett järntillskott med en låg grad av magbesvär.  

I en studie inkluderande 99 individer som fick sukrosomialt järn under 3 månader (30 mg/dag) registrerades följande biverkningar:  

Typ av biverkning                            Andel av individerna (%) 
Förstoppning                                           4,5 
Diarré                                                                     4,5
Illamående                                              3
Huvudvärk                                              3 

Uppbyggnad av sukrosomialt järn

Sukrosomialt järn innehåller 30 mg järnpyrofosfat (3-värtjärn) och 70 mg C-vitamin. Järnet ligger inbäddat i ett hölje som består av en matrix sammansatt av sackarosestrar

av fettsyror (E 473), lecitin (utvunnet ur solrosolja), glykossirap och kalciumfosfat. Höljet gör att direktkontakten mellan tarmslemhinnan och det retande järnet minimeras . Höljet bidrar vidare till en effektiv absorptionsmekanism som minimerar mängden överskottsjärn i tarmen. Det är positivt eftersom magbesvär från järn vanligen orsakas av just överskottsjärnet (det järn som inte kan absorberas av tarmen).  2,4

Upptagsmekanism

SiderAL® Forte kan absorberas både via tarmens epitelceller och lymfsystemets så kallade M-celler (som är en typ av epitelcell). Järnet med sitt hölje absorberas dels via en hepcidinberoende upptagsmekanism och dels via en hepcidinoberoende upptagsmekanism.

Genom endocytos absorberas fetthöljet i sin helhet av epitelcellen varpå fetthöljet sedan bryts ned i en endosom inuti cellen. Det frisatta järnet kan sedan bindas till ferritin (lagringsproteinet för järn) i epitelcellen.   

SiderAL® Forte kan även absorberas genom transcytos via tarmens M-celler. M-celler är en typ av epitelcell som är specialiserad på endocytos och transcytos av mikro- och makropartiklar och som finns där mag-tarmkanalen kantas av Peyerska plack (ansamlingar av lymfoid vävnad). Fetthöljet tas sedan upp av makrofager, som utgör kroppens järndepåer, på den basolaterala sidan av cellen. 3,14   

Upptaget av SiderAL® Forte är till viss del oberoende av hepcidin.  

SiderAL® Fortes absorptionsmekanism skiljer sig från den av järnsulfat. Fabiano et al. visade nyligen i en studie att SiderAL® Forte absorberas av tarmceller (in vitro och ex vivo) trots att det transportprotein, DMT-1, som medierar upptaget av tvåvärt järn (ex järnsulfat), blockerades.  

C-vitaminet är tillsatt för att öka upptaget av järn från den övriga kosten men har ingen betydelse för upptaget av järnet i Sideral Forte. 

 

Var i mag- tarmkanalen absorberas SiderAL Forte?  

Sideral Forte absorberas i huvudsak via tarmens lymfsystem som finns längs med stora delar av magtarmkanalen. Upptagsytanvarifrån Sideral Forte absorberas blir således stor.  

SiderAL® Forte innehåller trevärt järn 

SiderAL® Forte innehåller trevärt järn som är täckt med ett hölje. Sukrosomialt järn har tack vare sitt hölje ett effektivt upptag i jämförelse med både tvåvärda och trevärda järnsalter utan hölje.

SiderAL® Forte är ett kosttillskott 

Den rekommenderade dosen av SiderAL® Forte är 1 kapsel per dag. Dosen bör inte överskridas och SiderAL® Forte bör inte ersätta en balanserad kosthållning.  

 

Forskningsartiklar

Klicka på en artikel för att läsa

02. SiderAl® Forte till gravida