SiderAL Forte är en unik lösning

SiderAL Forte är ett järntillskott med effektivt upptag som skonar magen från kontakt med järn som kan bidra till bildning av fria radikaler och därigenom magbesvär av olika slag.

SiderAL Forte

Fördelen med SiderAL Forte är att det är skonsamt mot magen samtidigt som upptaget är effektivt.

SiderAL Forte innehåller 30 mg järn och 70 mg C-vitamin som ligger inbäddat i ett hölje av fett. Höljet, som består av lecitin framställt ur solroskärnor samt sackarosestrar av fettsyror, skyddar tarmslemhinnan från att komma i direktkontakt med det retande järnet. Järn kan ge upphov till fria radikaler som retar tarmslemhinnan vilket upplevs som magont. Med SiderAL Forte kan därmed risken för vanligt förekommande magbesvär (såsom illamående, magont, hård mage, diarré samt förstoppning) minimeras. Magbesvär är vanligt förekommande vid behandling med traditionella järntillskott där järnet kommer i direktkontakt med tarmslemhinnan. 1, 2, 3,8

SiderAL Forte är klassat som ett kosttillskott och ska användas som ett komplement till kosten och bör ej användas som ersättning till en balanserad kosthållning.

Rekommenderad dos

Den rekommenderade dosen av SiderAL Forte är 1 kapsel per dag. Dosen bör inte överskridas och SiderAL Forte bör inte ersätta en balanserad kosthållning.

Läs mer om SiderAL Forte

Höljet

Fetthöljet i SiderAL Forte består av lecitin som är en typ fosfolipid och som förekommer naturligt i solroskärnor. Utöver lecitin består även höljet av sackarosestrar av fettsyror (motsvarar tillsatsämne E 473) samt risstärkelse. Kroppen känner igen partikeln som en långkedjig fettsyra eller ett fettlösligt vitamin, partiklar som är vanligt förekommande i kosten. Med höljet undviks att järnet kommer i direktkontakt med tarmslemhinnan vilket minskar risken för den retande effekt som järnet i traditionella järntillskott kan ha. Järn kan, genom bildning av fria radikaler och oxidativ stress, påverka tarmslemhinnan negativt och ge upphov till diverse magbesvär.1, 2, 3

Absorption

SiderAL Fortes hölje möjliggör ett effektivt upptag i tarmen. Till skillnad från traditionella järnsalter så absorberas Sideral Forte via tarmslemhinnans så kallade M-celler som är specialiserade på att absorbera vissa större partiklar från tarmen. M-celler, som utgör en del av tarmens immunsystem, har förmåga att transportera vissa partiklar intakt från tarmen till lymfsystemet varpå partikeln når blodbanan via lymfan.4,5,6

I jämförelse med järnsalter, som endast absorberas till 10-15 %, absorberas Sideral Forte två – tre gånger mer effektivt. 4,5

 

Kvalitet

SiderAL Forte är klassat som ett kosttillskott men tillverkas enligt läkemedelsstandard GMP vilket står för Good Manufacturing Practice.

 

Hur ska SiderAL Forte tas?

Eftersom SiderAL Forte ligger inkapslat i ett fetthölje absorberas det inte via kroppens ordinarie järntransportörer.5 Därför kan Sideral Forte tas oberoende av annan föda.

Läs mer...

När kroppen tar upp järn med järntransportörerna i mag-tarmkanalen är det viktigt att järnet är i en viss form, tvåvärt järn (Fe2+). Ett samtidigt intag av andra livsmedel får då stor betydelse för hur bra järnet absorberas eftersom andra livsmedel kan bidra till att formen förändras och övergår till trevärt järn,  och det då blir svårare för kroppen att absorbera järnet.

Eftersom SiderAL Forte ligger inkapslat i ett fetthölje och inte använder sig av kroppens gängse järntransportörer (som är beroende av att järnet är i sin tvåvärda form) kan intag av SiderAL Forte ske oberoende om du tar kapseln med måltid eller ej och det spelar ingen roll för upptaget vad du ätit i övrigt.5

 Vad består SiderAL Forte av?

SiderAL Forte innehåller 30 mg järn som ligger inbäddat i ett hölje av fett. Fetthöljet består av lecitin (utvunnet ur solroskärnor) och stabiliseras av sackarosestrar av fettsyror (motsvaras av tillsatsämne E 473) samt risstärkelse.  Gelatinet i kapseln kommer från nötkreatur och går att öppna vid eventuella sväljproblem. Höljet som omger järnpartiklarna minskar risken för att  järnet kommer i kontakt med tarmslemhinnan där det kan verka retande och orsaka olika former av magbesvär. Magbesvär kan uppstå när järn kommer i direktkontakt med tarmslemhinnan.3

Läs mer om SiderAL Forte

Fetthöljet i SiderAL Forte är uppbyggt av samma typ av material som kroppens cellmembran, det vill säga fosfolipider, som är en typ av fett. Fetthöljet stabiliseras av risstärkelse och sackarosestrar av fettsyror (motsvarar tillsatsämne E 473). Kroppen känner igen fetthöljet som en mikropartikel (exempelvis en långkedjig fettsyra eller ett fettlösligt vitamin), vilket resulterar i att SiderAL Forte tas upp på samma sätt som dessa partiklar. SiderAL Forte tas således inte upp av tarmens ordinarie järntransportörer. Vid intag av konventionella järntillskott, som tas upp via kroppens ordinarie järntransportörer, tas endast en liten del av järnet upp (10-15 %)7, resten fortsätter ned i den långa tarmkanalen där det kan bidra till bildning av fria radikaler som kan upplevas som magont eller förstoppning. Då SiderAL Forte har en effektiv upptagsmekanism i mag-tarmkanalen krävs en lägre dos (30 mg) jämfört med konventionella järntillskott för att uppnå motsvarande effekt.

På vilket sätt är SiderAL Forte unikt?

SiderAL har ett unikt skyddande hölje som möjliggör ett effektivt upptag samtidigt som det skyddar tarmen.  Med hjälp av det fetthöljet runt järnpartiklarna skyddas tarmen att komma i kontakt med det retande järnet och  risken att fria radikaler uppstår minskar.

Läs mer om varför SiderAL Forte är unikt

Det skyddande höljet. Järnet i SiderAL Forte har ett litet hölje av små fettpartiklar som på så sätt skyddar tarmen och risken för magbesvär blir mindre.

Tack vare fetthöljet minimeras kontakten mellan järnet och tarmslemhinnan och därmed minskar risken för magbesvär. Samtidigt bidrar fetthöljet till att en hög andel av järnet i kapseln absorberas.4

Studier har visat att omkring 4 % av de som tar SiderAL Forte får besvär från mag-tarmkanalen2, vilket kan jämföras med upp till 55% av de som tar konventionella preparat7. Besvär som förekommit vid intag av SiderAL är diarré och förstoppning.2

Upptagsytan i tarmen. SiderAL Forte är inte beroende av kroppens järntransportörer utan absorberas istället via tarmens M-celler som finns längs med hela mag-tarmkanalen, därmed blir absorptionsytan större jämfört med upptagsytan för konventionella järnsalter.6

Konventionella järntillskott (ex. Duroferon eller Niferex) absorberas främst i den korta tolvfingertarmen där tarmens järntransportörer finns.

Upptagsmekanismen. Det skyddande fetthöljet som järnet ligger inbäddat i känns igen av kroppen som en mikropartikel och absorberas därför på samma sätt som exempelvis en långkedjig fettsyra.

Fetthöljet tas således upp i sin helhet och fetthöljet bryts inte ned förrän det når levern. På så sätt minskar risken för att järn, som gärna reagerar med sin omgivning, verkar retande på tarmslemhinnan i mag-tarmkanalen. Kroppen använder sig av så kallade M-celler för att absorbera fetthöljet. M-celler finns längs med hela mag-tarmkanalen och är specialiserade på att fagocytera (svälja) partiklar så som långkedjiga fettsyror. Då tunntarm och tjocktarm tillsammans är 7 meter lång blir upptagsytan stor. När fettföljet med järn väl tagits upp av M-cellen plockas den upp av lymfsystemet som i sin tur tömmer sig i blodbanan. När fetthöljet nått levern bryts det ned av makrofager (en typ av immuncell som har till uppgift att bryta ned andra celler och mikroorganismer) och järnet adderas till kroppens övriga järnförråd. Genom denna upptagsmekanism minimeras kontakten med mag-tarmslemhinnan där det kan reagera och skapa magbesvär av olika slag.1,2,3,5,6

Ont i magen av järn

Får du ont i magen av järntabletter? Då är du inte ensam. Det är vanligt att järntillskott ger magbesvär i form av illamående, buksmärtor, diarré och förstoppning. Studier visar att upp till 55% av de som får behandling med järntabletter upplever magbesvär. Anledningen till att man får ont i magen vid intag av oralt järn är att järn är reaktivt och bidrar till bildandet av fria radikaler och oxidativ stress.

Studier visar att man många gånger avbryter intaget av sitt tillskott med anledning av de besvär som uppkommer. 7 Trots att tillskott med järn ordineras är det alltså, på grund av problem i samband med intaget, många som inte får i sig tillräckligt med järn och man kommer inte till rätta med sin järnbrist.

Läs mer...

Varför uppstår magbesvär av järntabletter? Magbesvären vid intag av järn uppkommer för att järn kan ha en retande effekt på tarmslemhinnan. Järn är nämligen ett grundämne som gärna reagerar med sin omgivning vilket kan leda till bildning av fria radikaler. Vid intag av konventionella järntillskott som består av järnsalter tas endast en mindre del av det intagna järnet upp i tarmen (10-15 %) varpå den största delen av järnet fortsätter ned i mag-tarmkanalen utan att tas upp. På sin väg ned genom tarmen kan det verka retande på slemhinnan varpå olika typer av magbesvär kan uppstå.3

SiderAL Forte är ett nytt och unikt järntillskott som minskar risken för magbesvär genom att järnpartiklarna ligger inbäddade i ett litet hölje av fett som skyddar tarmen från att komma i kontakt med det reaktiva järnet.

Köp SiderAL Forte Läs om Järnets funktion i kroppen

Referenser

  1. Antonino Mafodda, D. Giuffrida, A. Prestifilippo, D. Azzarello, R. Giannicola, M. Mare, R. Maisano (2017) Oral sucrosomial iron versus intravenous iron in anemic cancer patients without iron deficiency receiving darbepoetin alfa: a pilot study. Supportive Care in Cancer.
  2. Pisani et al; Effect of oral liposomal iron versus intravenous iron for treatment of iron deficiency anaemia in CKD patients: a randomized trial. Nephrol Dial Transplant (2014) 0: 1-8
  3. Z Tolkien et al. Ferrous Sulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal SideEffects in Adults: A Systematic Review and Meta Analysis. Plos One, 2014.
  4. G. Tarantino, E. Brilli, Y. Zambito, G. Giordano and F. Equitani. Sucrosomial Iron®: A New Highly Bioavaible Oral Iron Supplement. Blood, 2015.
  5. Fabiano et al., Sucrosomial® iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models. Eur J Pharm Sci. 2018 Jan 1;111:425-431.
  6. H Kim et al; Liposomal formulations for enhanced lymphatic drug delivery. Asian Journal of pharmaceutical sciences 8. (2013) 96-103.
  7. Gozzard D; When is high-dose intravenous iron repletion needed? Assessing new treatment options, Drug Des Devel Ther. 2011;5:51–602.     
  8. Parisi F, BertiC,Mandò C,MartinelliA, MazzaliC, CetinI (2016) Effects of different regimens of iron prophylaxis on maternal iron status and pregnancy outcome: a randomized control trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 1–21.